Eiríkur Rögnvaldsson 

Háskóla Íslands

 

 

Brugen af et gammelislandsk tekstkorpus

i leksikografisk arbejde

 

 

0. Indledning

 

I denne artikel kommer jeg at opsummere et projekt som jeg har deltaget i i de sidste år. Dette er et gammelislandsk tekstkorpus, og i følge af det konkordanser til teksterne, og mange slags lingvistisk og leksikografisk beskrivelse af ordforrådet i disse tekster. Jeg vil først beskrive tekstkorpuset og konkordansen til de islandske sagaer, som er blevet lavet på korpusets grundlag. Derefter vil jeg gøre opmærksom på nogle af de problemer som man møder når man prøver at lave en leksikografisk beskrivelse som udelukkende skal baseres på dette korpus.

 

 

1. Tekstkorpuset

 

I nogle år har jeg og nogle kolleger arbejdet på et korpus med gammelislandske tekster (se Eiríkur Rögnvaldsson og Örnólfur Thorsson 1989). Dette arbejde begyndte med udgivelsen af de islandske sagaer med moderne islandsk retskrivning i nitten hundred fem og firs og nitten hundred seks og firs. I denne udgave findes der omkring fyrre sagaer, nogle af dem i to versioner, og desuden omkring fyrre kortere fortællinger, såkaldte þættir. I de sidste ti år har vi tilføjet Sturlunga saga, Heimskringla og Grágás, som er blevet tastet ind i forberedning af nye udgaver. Desuden har vi skannet ind Landnámabók og de fire grammatiske afhandlinger i Snorris Edda, og nogle få andre tekster. Dermed har vi fået en væsentlig del af alle opbevarede gammelislandske prosatekster. Korpusets størrelse er nu næsten to millioner ord, og næsten tres tusinde forskellige ordformer. Vi savner dog helt eller delvis nogle litterære genrer. Vi har fx kun tre sagaer om hellige mænd og kvinder, to fornaldarsögur, og ingen af bispesagaerne.

Et sådant tekstkorpus kan naturligvis bruges til mange forskellige ting. Indtil nu har det været tilgængelig i WordCruncher format, så at det har været muligt at søge efter enkelte ord eller kombinationer af flere ord i hele korpuset på én gang. Man kan fx bruge korpuset til at finde ud hvor i teksten enkelte emner behandles, og på denne måde har forskere fra forskellige fagområder allerede haft en stor gavn af korpuset. Men korpuset er også blevet benyttet til forskellig lingvistisk forskning. For det første kan man nævne frekvensstudier (Eiríkur Rögnvaldsson 1990; Örnólfur Thorsson 1993); for det andet syntaktiske studier (Eiríkur Rögnvaldsson 1991, 1994-95, 1995a); og til sidst leksikografisk beskrivelse.

Brugen af korpuset er også afhængig af de konkordanser som er blevet udarbejdet på dets grundlag. Det er kun konkordansen til de islandske sagaer som er helt færdig, men konkordanser til Sturlunga, Heimskringla og Landnáma er næsten færdige. Konkordansen til de islandske sagaer er langt den største - større end de andre tilsammens. Vi har brugt WordCruncher til at lave grundlaget til konkordansen, men det meste af arbejdet måtte dog gøres manualt. Dette er en lemmatisered KWIC-konkordanse, hvor alle eksempler om hvert enkelt ordform er alfabetisk ordnet efter det efterfølgende ord i teksten. I (1) på handouten kan man se et eksempel fra konkordansen.

 

(1)

abbast so; abbaðist (1)

Njála 124;275 Skarphéðinn hló að og spurði hví hún abbaðist upp á arfasátuna. Kerlingin mælti

 

aðalborinn lo; aðalbornir (1)

Egla 9;378 fram að flytja, að við séum menn aðalbornir." Þórólfur svarar þá stygglega:

 

aðalfestur kv; aðalfestur (1)

Njála 144;313 festum helganda nema fjörbaugur eða aðalfestur komi fram að féránsdómi, en alsekjan

 

aðallega ao; aðallega (1)

Grett 81;1078 fram á fjörðinn. En svo sem þeir komu aðallega fram á fjörðinn og á djúpið hægðist

 

aðalskáli kk; aðalskálann (1)

Eyrb 43;591 þá inn í forhúsið. En er hann gekk í aðalskálann vildi hann fara hljóðlega því að hann

 

aðdjúp hk; aðdjúp (1)

HávÍs 9;1316 og hreinsa allt inn að landi. Var þar aðdjúp mikið. Mátti þar fljóta skúta eða

 

aðdjúpur lo; aðdjúpt (1)

Krók 14;1528 á framanverðan sævarbakkann. Þar var aðdjúpt mjög og ekki útfiri. Þessi skurður var

 

aðdráttamaður kk; sjá aðdráttarmaður kk

 

aðdráttarmaður kk; aðdráttamaður (1); aðdráttarmaður (2)

Eyrb 11;543 sex tigu frelsingja. Hann var mikill aðdráttamaður og var jafnan í fiskiróðrum. Hann lét

Fljót 1;675 og í öllu ójafnaðarmaður. Hann var aðdráttarmaður mikill að búinu bæði af fjörðum neðan

Grett 25;994 að Lækjamóti og bjó þar. Þorgils var aðdráttarmaður mikill og fór á Strandir hvert ár.

 

aðdráttur kk; aðdrátt (1); aðdrátta (1); aðdráttar (1)

HávÍs 2;1301 maður og hinn frálegasti. Hafði hann aðdrátt að búi þeirra. Það var eitthvert

Grett 72;1064 að hann vildi fara til lands til aðdrátta en þeir Illugi og Glaumur skyldu eftir

Grett 16;972 Ásmundur, "fyrir sakir starfa og aðdráttar en Grettir vill ekki starfa. Er hann

 

aðdrætti hk; aðdrætti (1)

Hrafn 11;1410 hin fyrstu misseri. Hann hafði mikið aðdrætti af fiskimönnum. Hrafnkell gekk mjög að

 

 

Konkordansen til de islandske sagaer har i de sidste par år været tilgængelig på en computer på Lingvistisk institut ved Islands Universitet. Nu i sommer vil bogforlaget Mál og menning udgive teksten til alle sagaerne tilsammens med den lemmatiserede konkordanse på CD-ROM. Desuden findes der forskellige ordlister på CD-en, fx en liste hvor alle substantiver i teksten er semantisk klassifiseret. Der er forbindelser mellem teksten og konkordansen, så at det er muligt at fx klikke på et bestemt ord i teksten for at se alle forekomster af dette ord i konkordansen. Man kan også vælge et bestemt ord i konkordansen og se det relevante sted i teksten.

Som jeg har nævnt, har konkordansen til de islandske sagaer allerede opfordret folk til mange forskellige studier i det gamle islandske sprog. Jeg vil nu prøve at beskrive den leksikografiske del af disse studier lidt nærmere.

 

 

2. Leksikografisk beskrivelse

 

I de sidste år har vi arbejdet på en leksikografisk beskrivelse af ordforrådet i sagaerne. Vores mål er at notere alt som vi synes er interessant ved hvert enkelt ord, i bøjning, syntaktisk position, betydning, distribution o.s.v. Jeg har faktisk kun været konsulent i dette arbejde; det er Guðrún Ingólfsdóttir og Bergljót Kristjánsdóttir som er ansvarlige for beskrivelsen. Hvad jeg kommer ad sige herefter er for det meste baseret på deres erfaringer og observationer; se også Guðrún Ingólfsdóttir (1995).

Bearbejdelsen af en leksikografisk beskrivelse for ældre stadier af sproget er naturligvis en del anderledes end en beskrivelse af et moderne, levende sprog. Når man arbejder med ældre sprogstadier er man helt afhængig af de opbevarede tekster; man kan ikke bruge sin egen sproglige intuition, eller spørge informanter. Men selv om beskrivelsen altid baseres på tekster, kan resultatet naturligvis blive forskelligt, afængig af om man baserer beskrivelsen på et seddelarkiv eller om man benytter et tekstkorpus.

De opbevarede tekster er naturligvis begrænsede både i mængde og typer. Som jeg allerede har nævnt er størstedelen af gammelislandske tekster en slags narrativ litteratur, og de handler for det meste om temmelig ensidige emner. Dette afsløres ganske tydeligt når man ser på en liste over de hyppigste ord i sagaerne. Det allerhyppigste substantiv er mand, og de næste er konge og skib. Andre hyppige substantiver er fx son, bror, far, datter, mor; hånd, hoved, fod; dag, sommer, nat, morgen, aften, forår, vinter; sværd, spyd, skjold. Blandt de hyppigste adjektiver finder man ord som ofte bruges når mænd beskrives; stærk, ung, gammel, klog, populær, smuk, rig, udmærket o.s.v. Hyppige verber er fx sige, svare, spørge, tale; komme, gå, ride, stå, sidde, løbe; dræbe, hugge.

Man siger ofte at de islandske sagaer, Sturlunga og Heimskringla er skrevet i den såkaldte folkelige stil. Der eksisterer også gammel litteratur som er skrevet i lærd stil. Det er navnlig sagaer om hellige mænd, homilier og den slags litteratur, som enten er blevet oversat fra latin eller er under stærk indflydelse fra latinsk litteratur. Når man bygger op et gammelislandsk tekstkorpus må man derfor være sikker på at de vigtigste typer er representeret. Men hvis man sammenligner gammelislandske tekster med nutidssproget er det naturligvis klart at et gammelislandsk korpus bliver stærkt begrænset. Vi må huske at den skriftlige tradition ser ud til at have været meget stærk. De fleste narrative tekster anses for at være skrevet i det trettende og fjortende århundrede, selv om mange af dem handler om begivenheder fra det niende og tiende århundrede. Det er da klart at de er mere eller mindre baseret på mundtlig tradition, og selv om der er delte meninger om hvorvidt sagaerne eksisterede før de blev skrevet, er det klart at dette har en væsentlig indflydelse på deres ordforråd og sprogbrug.

Derfor er det ofte meget svært at evaluere tekstenes vidnesbyrd. De eksempler af et bestemt ord som man finder i teksterne behøver slet ikke være typiske for ordets brug i gammelislandsk - og vi har ingen mulighed for at vide om de er. Spørgsmålet er derfor hvor meget vi kan konkludere om ordets betydning og brug, udover det som eksemplerne viser direkt. Der findes ni og tyve eksempler af ordet sandur 'sand' i sagaerne, men ikke ét af dem er i nominativ. Spørgsmålet er så: Er denne distribution noget der bør nævnes i en leksikografisk beskrivelse? Næppe, fordi eksemplerne ikke har noget andet tilfælles. Det må anses som rent tilfældigt at der ikke forekommer en sætning hvor sandur er subjekt eller prædikat. Situationen er helt anderledes med ord som fx skotfæri og litklæði. Disse ord forekommer heller ikke i nominativ, men eksemplerne har også andre ting tilfælles; i alle eksempler styres ordene af præpositionen í. Dette er noget der bør nævnes, tror jeg.

Men der er også andre faktorer som gør situationen endnu mere problematisk. Størstedelen af både gammelislandsk ordforråd og bøjningssystem er blevet bevaret i nutidssproget og derfor er det relativt let for nutidens Islændinge at læse gamle tekster, i det mindste sagaerne. Men dette indebærer den fare at vi betænkning fastslår uden at et ord som vi finder i en gammel tekst, og som vi kender fra vores sprog, betyder det samme i den gamle tekst som det gør i nutidssproget, og virker på samme måde, både syntaktisk og morfologisk. Derfor fristes vi somme tider til at fastslå noget som faktisk ikke har nogen direkt støtte i opbevarede tekster - noget som ved nærmere granskning viser sig at være fejl.

Ét eksempel af denne art er ordet skipverji. I islandsk nutidssprog betyder det "en af Besætningen på et Skib; Matros ...", ifølge Sigfús Blöndals ordbog fra 1920. I sagaerne findes der seks og fyrre eksempler af dette ord. Når man studerer disse eksempler lægger man mærke til at i næsten alle af dem bliver der talt om skipverja sína, skipverja hans o.s.v. Dette stemmer også med Fritzners definition; "Mand som er sammen med en (e-s) på et Fartøi ...". I nutidssproget har ordet altså en mere almen betydning, men de fleste Islændinge vil ikke lægge mærke til forskellen når de læser sagaerne. Og der findes vældig mange eksempler af denne slags.

 

 

3. Kollokationer

 

Det som var mest iøjnefaldende når vi begyndte at arbejde med konkordansen til de islandske sagaer var alle slags kollokationer som vi ikke havde haft viden om. I Fritzners ordbog bliver kollokationer sjælden nævnt. Naturligvis kan man ofte se mønstre i Fritzners eksempler, men siden han ikker siger noget om disse mønstre kan man ikke vide hvor typiske hans eksempler er. Jeg har allerede beskrevet nogle interessante kollokationer i sagaerne (Eiríkur Rögnvaldsson 1995b), men her kan jeg tilføje nogle andre. Men det er naturligvis klart at selv om man finder den samme ordforbindelse på nogle steder er det ikke altid af lingvistisk interesse. Det kan fx godt ske at én saga låner fra en anden. Man må også huske at de fleste af sagaerne skildrer den samme slags aktiviteter, og det er derfor helt naturligt at de samme ord bruges i beskrivelsen.

Adjektiverne gullrekinn og silfurrekinn er vældig interessante. Ifølge Fritzner betyder de 'indlagt med guld' og 'indlagt med sølv'. Man kunne måske vente at forskellige ting kunne være indlagt med guld eller sølv. Men det viser sig at det næsten udelukkende er økser der er indlagt med sølv, og i langt de fleste eksempler om gullrekinn er det spyd der er indlagt med guld, selv om der også findes nogle få økser. Der er kun ét sværd der er gullrekið, selv om sværd synes at have været de hyppigste våben i sagatiden.

 

(2) gullrekinn lo; gullrekið (11); gullrekin (1); gullrekinn (3); gullrekna (6); gullreknu (2)

Njála 86;222 gaf jarl Kára sverð gott og spjót gullrekið en Helga gullhring og skikkju en Grími

Laxd 37;1587 grám feldi og hafði í hendi bryntröll gullrekið er Haraldur konungur gaf

Njála 84;220 og fagurt. Sjá maður hafði spjót gullrekið í hendi. Hann spurði: "Hverjir

Þórð 8;2030 um jólin. Hann hafði gefið Þórði spjót gullrekið og heitið honum sínu liði hvar sem

Njála 68;203 Starkaðarson nafna sínum spjót gullrekið og reið heim síðan. Gerðu þeir með sér

Laxd 21;1565 Ólafi til skips og gaf honum spjót gullrekið og sverð búið og mikið fé annað. Ólafur

GullÞ 8;1127 veitir þá snarpa atgöngu. Hann hafði gullrekið spjót í hendi. Hann hleypur í flokk

Eyrb 13;545 Hann hafði búið sverð og gullrekið spjót, myrkblán skjöld og mjög gylltan,

HallM 4;1198 Þeir settu úti spjót sín. Grís átti gullrekið spjót. Nú sátu þeir að málunum og

HallÓ 2;1226 en settu úti spjót sín. Grís átti gullrekið spjót. Þeir tóku tal sitt og flutti Már

VaLjó 8;1839 þá varðveitti hann spjótið. Það var gullrekið . Þeir spurðu hvaðan honum kæmi það

Laxd 21;1563 Hann var gyrður sverði og voru gullrekin hjöltin. Hann hafði krókaspjót í hendi

Flóam 9;733 sverði og hafði spjót mikið í hendi og gullrekinn á falurinn. Þeir feðgar höfðu

Laxd 44;1604 helgi. Hann hafði í hendi spjót og gullrekinn falurinn á. Allir menn hans voru í

Egla 84;509 í hendi krókaspjót, var þar gullrekinn falurinn. Hann var sverði gyrður. Þar

ÞorSH 1;2061 og drengilega og þigg af mér eina öxi gullrekna . Hana sómir þér að bera."

VígGl 8;1917 Hann tók þá feldinn blá og spjótið gullrekna í hönd sér, lét söðla hest sinn.

Laxd 24;1570 Ólafur tekur í hönd sér spjótið gullrekna , konungsnaut, gengur nú heiman og

Vatn 43;1897 jarli og hann gaf honum öxi gullrekna og góð klæði og kvaðst vera skyldu

VígGl 25;1943 Gissuri feldinn blá en Ásgrími spjótið gullrekna og skildust vinir. Um veturinn

Laxd 29;1575 En að skilnaði gaf jarl honum öxi gullrekna og var það hin mesta gersemi, skildust

VígGl 6;1913 í skautfeldi blám og lék sér að spjóti gullreknu , gekk síðan að honum og kvaddi hann en

Þorhv 7;2059 lék sveinninn Helgi Þorgilsson sér að gullreknu spjóti er Þorsteinn fagri hafði sett

 

 

(3) silfurrekinn lo; silfurrekin (1); silfurrekinn (1); silfurrekna (5)

Svarf 24;1817 kastað niður glófum og þar lá hjá öx silfurrekin . Karl tekur upp og leggur í kné sér

Grett 48;1027 í hendi og öngvir krókarnir á og var silfurrekinn falurinn á. Hann settist niður og drap

Gunnl 8;1178 vel ortur. Jarl gaf honum breiðöxi, silfurrekna alla þar er bæta þótti, að kvæðislaunum

Njála 138;299 herðum sér og gullhlað um höfuð og öxi silfurrekna í hendi. Bjarni mælti: "Hér ber

Njála 147;325 reið í blárri kápu og hafði litla öxi silfurrekna í hendi. En er þeir komu í túnið þá

HallÓ 4;1230 og gaf honum klæði góð og mikla öxi silfurrekna og bauð honum með sér að vera um

HallM 5;1201 þakkaði honum og gaf honum exi mikla silfurrekna og góð klæði og bauð honum með sér að

 

 

Det er naturligvis muligt at spyd var de fornemste våben, og derfor var det spydene der var indlagt med guld. Men så må man tage hensyn til at sagaerne ikke blev skrevet ned før tre eller fire hundrede år efter sagatiden. Derfor skildrer de sandsynligvis ikke våbnene som de var i sagatiden, men som skriverne tænkte sig at de var. Det vil sige at for skriverne i det trettende eller fjortende århundrede var gullrekinn et passende adjektiv for spyd, og silfurrekinn et passende adjektiv for økse. Derfor er dette efter min mening blevet et faktum om sproget, men ikke kun et faktum om samfundet. Hvis dette er så, tror jeg at disse oplysninger bør findes i en leksikografisk beskrivelse.

Jeg kan blot nævne nogle forskellige typer af kollokationer. Adjektivet síðbúinn står i 11 af 12 eksempler med verbet verða 'blive', og tager ofte adverbet heldur. Substantivene skartsmaður og skrautmenni tager altid adjektivet mikill, enten i positiv eller superlativ. Adverbet stórilla står næsten altid enten med verbet líka eller verbet una. Substantivet skotfæri styres altid af præpositionen í, og står altid med verbet koma. Og der findes mange flere typer, og mange flere eksempler af hver type (se også Eiríkur Rögnvaldsson 1993).

 

 

4. Semantisk beskrivelse

 

En væsentlig del af de islandske sagaers ordforråd er ord der kun forekommer én gang. Når det kommer til en leksikografisk beskrivelse af disse ord gør det sandsynligvis ingen forskel om beskrivelsen baseres på et seddelarkiv eller direkt på et korpus. Men i de hyppige ord kan dette gøre en stor forskel. Det er ikke sandsynligt at alle forekomster af disse ord findes i seddelarkivet, og den som kan benytte sig et tekstkorpus ved beskrivelsen har derfor meget bedre oversigt over disse ord. Det kan ændre beskrivelsen på to måder. På den ene side er det muligt at få en nøjagtigre beskrivelse, siden den kan baseres på flere eksempler. Man kan fx tage hensyn til detaljer i betydning eller syntaktisk position som kun forekommer i ét eller få eksempler, og bliver måske ikke representeret i seddelarkivet.

På den anden side kan det ændre beskrivelsen betydeligt at generaliseringer bliver unødvendige. Når leksikografen har adgang til alle eksemplerne kan han basere sin beskrivelse på netop disse eksempler, og behøver ikke at tage hensyn til andre eksempler som muligvis kunne findes i tekster. Dette kan være af en stor betydning, fx når man skal lave en semantisk beskrivelse. Vi kan fx tænke os et adjektiv som ser ud til at have en generel betydning. I alle vores eksempler i seddelarkivet står det vistnok kun med nogle få substantiver, men leksikografen tør ikke tage chancen at lade det være en del af beskrivelsen, siden han ikke kan garantere ad der ikke findes anden slags eksempler i teksterne, hvor ordet også står med andre typer af substantiver. Men når man har et korpus og kan basere beskrivelsen på alle eksemplerne viser det sig at der ikke findes nogen eksempler af en anden type. Så kan man lade denne begrænsing være en del af ordets leksikografiske beskrivelse.

For at tage et konkret eksempel kan vi se på ordet iður 'indvolde':

 

(4) iður hk ft; iðrin (12); iðrunum (2); iðurin (1)

GíslS 36;896 til hans með spjótum svo að út falla iðrin en hann sveipar að sér iðrunum og

Fljót 17;706 hann af sér klæðum. Þá falla út iðrin . Hann sest þá niður og lét Þorkell þar

GíslL 27;951 þeir særa hann á hol svo að út falla iðrin . Hann sveipar nú að sér iðrunum með

Laxd 49;1614 þó barist um hríð svo að úti lágu iðrin . Í þessi svipan hjó Kjartan fót af

LjósA 3;1729 einn. Hann var eigi að óákafari þó að iðrin lægju úti. Guðmundur hopaði undan og

LjósC 19;1688 einn. Hann var eigi að óákafari þó að iðrin lægju úti. Guðmundur hopaði undan og

LjósC 19;1688 við ef þú þorir því að nú liggja úti iðrin mín. Þar hefir þú jafngjarn á verið er

LjósA 3;1729 þú nú hingað Guðmundur. Úti liggja nú iðrin mín." Síðan drápu þeir hann.

GullÞ 15;1136 renndi ofan í kviðinn svo að út féllu iðrin og létust þeir þar báðir feðgar af

Grett 66;1057 alla bringspalina og kviðinn svo að iðrin steyptust úr honum ofan í ána og

Laxd 55;1621 hélt að sér kyrtlinum að eigi hlypu út iðrin . Þá hljóp Steinþór Ólafsson að Bolla

Heið 30;1384 Þóroddi og fellur hann og liggja úti iðrin . Þorbjörn sér nú frændur sína, hirðir

GíslL 27;951 falla iðrin. Hann sveipar nú að sér iðrunum með skyrtunni og bindur svo að sér með

GíslS 36;896 út falla iðrin en hann sveipar að sér iðrunum og skyrtunni og bindur að fyrir neðan

Svarf 5;1786 bringspölu og hljóp á hol svo út féllu iðurin . Sveipaði eg þá að mér klæðunum og svo

 

 

I næsten alle eksemplerne finder man kombinationen "indvoldene ligger ude" eller "indvoldene falder ud", d.v.s. ud af bughulen. Man kan da spekulere om dette måske er en del af ordets betydning. Det er slet ikke umuligt at iðr kun brugtes i denne sammenhæng, og at hvis indvoldene var på deres plads så brugte man et andet ord. På den anden side må man tage hensyn til at sagaerne handler ikke mindst om al slags konflikter mellem personer og slægter, og disse konflikter leder ganske ofte til at nogen bliver såret eller dræbt. Derfor er det også en mulighed at iðr slet ikke var begrænset som det ser ud til; årsagen kan simpelthen være at man ikke behøvede dette ord i andre sammenhæng.

Vi kan også se på ordet kálfi, som ifølge Fritzner betyder "Indlæggen, det tykke Kjød på Læggens Bagside ...":

 

(5) kálfi kk; kálfa (1); kálfann (5); kálfi (3)

GíslL 21;928 skýtur þangað til spjóti og kemur í kálfa Gísla. Hann sendir aftur spjótið og

GíslS 20;874 skýtur spjóti á gagngert og kemur í kálfann á Gísla. Hann sendir aftur spjótið og

GíslS 27;883 skýtur eftir honum spjóti og kom í kálfann á honum og skar út úr og varð það

Fóstb 24;834 höggið á lærið og reist ofan lærið og kálfann . Hljóp öxin niður í þröskuldinn. Ljótur

GíslL 24;938 þá spjóti eftir honum og kemur í kálfann og varð það mikið sár. Gísli kippir

Fóstb 24;836 fyrir neðan knésfótinn og beit úr kálfann úr fætinum. Kár haltrar heim og verður

Harð 39;1294 báða fætur, annan þar sem mjóstur var kálfi en annan í ristarlið. Síðan hljóp

Eyrb 18;552 svo að Þórarinn hjó fót af Þóri þar er kálfi var digrastur en drap báða förunauta

Njála 145;318 til Skafta og kom fyrir neðan það er kálfi var digrastur og svo í gegnum báða

 

 

Som eksemplerne viser bruges kálfi kun i skildringer af sår. Her er situationen naturligvis helt anderledes end med iðr. Indlæggen sidder jo på sin plads selv om den er såret, og det virker højst usandsynligt at man har haft et specielt ord for at betegne en såret indlæg. Når man kikker på andre ord fra det samme semantiske område, ord som hryggur, hol o.fl., så ser man at det samme gælder for dem; de forekommer næsten udelukkende i skildringer af sår. Derfor er der næppe nogen grund til at tro at iðr kun kunne bruges om indvolde der ikke var på deres plads; i det mindste giver teksten os ikke lov til at hævde det.

Lad os næst se på eksemplerne om to ord for klædningsstykker; hattur og brók. Fritzners definitioner findes i (6):

 

(6) hattr, m Hat, Hætte, = höttr, som det synes brugt om alle Slags Hovedbedækning, saavel særskilt, som forbunden med eller tilhørende den Overklædning, som en Person er iført.

brók, f. (G. brókar, N.Pl. brækr) Brog, Bure, Klædningsstykke som skjuler Legemet fra Beltestedet over Laarene og nedover Knæet, og bestaar af to Halvdele, der tilsammen betegnes ved Plur. brækr, medens derimod hver Halvdel betegnes ved Sing. brók, som dog ofte anvendes enstydigt med brækr.

 

Det viser sig at i alle tilfælde er det mænd som har en hat på hovedet, men dette siger Fritzner ikke noget om. Han nævner hellere ikke om brók bruges af mænd eller kvinder, eller måske begge køn. Men eksemplerne viser at med to undtagelser er det kun mænd som er iført brækur. Den ene af de to kvinder blev kaldt Bróka-Auður. I sagaen læser man at hendes mand forlangte skilsmisse, og det er ret klart at Auður anses for at være lesbisk. Spørgsmålet er nu om disse oplysninger skal findes i en leksikografisk beskrivelse. Er det en vigtig semantisk faktor at det kun er mænd der bruger brækur og hattar?

I (7) finder vi Fritzners definitioner af adjektiverne skapstór og skapþungur. Eksemplerne findes i (8); og det er bemærkelsesværdig at begge bruges i de fleste tilfælde i skildringer af kvinder. Husk at sagaerne handler for det meste om mænd, så denne distribution er ikke den man ville vente. Men hvad viser denne distribution; en semantisk afgrænsing eller forfatterens eller skriverens idéer om kvinder?

 

(7) skapstórr, adj. = skapmikill ...

skapmikill, adj. af Sindsbeskaffenhed ikke som Folk i Alm., men saadan, at man hæver sig over dem baade ved de Indtryk, som en modtager af sine Oplevelser, og ved de Foretagender, hvorpaa man indlader sig ...

 

skapþungr, adj. modsat skapléttr; e-m er skapþungt: en er ilde tilmode, i slet Humør.

 

(8) skapstór lo; skapstór (13); skapstórir (2); skapstærri (1)

Njála 97;240 bónorðið. Hún kvaðst vera kona skapstór "og veit eg eigi hversu mér er hent við

Eyrb 28;568 og sköruleg, ofláti mikill og heldur skapstór . En er Styr fann tal þeirra þá

Egla 79;489 kona og kvenna mest, vitur og heldur skapstór en hversdaglega kyrrlát. Egill kunni

Fljót 6;684 vel en við aðra menn var hún heldur skapstór en þess í milli fálát og steigurlát en

Njála 9;136 hent," sagði Ósvífur, "hún er kona skapstór en þú ert harðlyndur og óvæginn."

HarðV 1;1296 Hún var ekkja. Hún var skörungur og skapstór . Grímur hét son hennar er þar óx upp

Þórð 1;2008 kvenna vænust og ofláti mikill og skapstór . Hún var allra kvenna högust þeirra er

Laxd 9;1543 að sér og mart vel kunnandi og heldur skapstór jafnan. Vel var um samfarar þeirra

Harð 2;1254 Hún var skörungur mikill, skjótorð og skapstór og harðúðig í öllu. Þar óx upp

Fljót 10;688 gefa, svo var hún örlát. Hún var skapstór og skörungur mikill, skafinn drengur

Laxd 31;1577 miklu fé. Þuríður var vitur kona og skapstór og skörungur mikill. Hallur hét son

Eirík 3;521 bera þessi mál upp því að Þorbjörn er skapstór og þó metnaðarmaður mikill."

Eyrb 18;550 þeirra, drengileg kona og heldur skapstór . Styr var héraðríkur og hafði fjölmennt

Eyrb 25;563 Hygg eg að þeir verði þér stirðir og skapstórir þegar er þér kaupist við. Hygg eg það

Laxd 35;1583 við fleiri manna ráð því að menn eru skapstórir þeir er sér mun þykja misboðið í þessu?

Laxd 65;1636 tjá mundu "því að Þorgils er miklu skapstærri maður en hann muni hér að smáhlutum

 

 

skapþungur lo; skapþungt (9)

Njála 116;261 augum sér og grét. Flosi mælti: " Skapþungt er þér nú frændkona er þú grætur en þó

HallM 10;1214 kemur Grís til seljanna. Kolfinnu var skapþungt . Grís sá það. Hann kvað

Fóstb 8;791 reiddist hann við er honum var áður skapþungt . Hann ríður þá yfir ána að Torfa og

Vopnf 13;1998 hví hún gréti eða hví henni væri svo skapþungt . Hún kvaðst gráta drauma sína.

Njála 6;132 Hann fagnaði henni vel en henni var skapþungt nokkuð. Og er hann fann það mælti

Fljót 20;719 Snýr hún nú til rekkju sinnar og er skapþungt sem von var til. Sofa menn af nóttina.

HallÓ 11;1247 Hallfreður þá í brottu. Kolfinnu var skapþungt . Það sá Grís og kvað:

Njála 11;138 frá Hallgerði að hún sat úti og var skapþungt . Þjóstólfur gekk að og sá að hún

Njála 10;136 honum hvað ætlað var og var henni skapþungt . Þjóstólfur mælti: "Ger þú þér

 

 

En anden type af eksempler kan man finde i ordene búráð og búsforráð. Fritzners definitioner kan I se i (9), og eksemplerne i (10):

 

(9) búráð, n. Husets, Husholdningens Bestyrelse ...

 

búsforráð, n. = búráð ...

 

(10) búráð hk ft; búráðum (3)

Njála 14;143 Hallgerði ef hún vildi taka við búráðum . "Eigi vil eg það," segir hún.

Njála 34;163 og atkvæðamikil. Þorgerður tók við búráðum að Grjótá og var góð húsfreyja.

Njála 34;163 það vel. Hallgerður tók við búráðum og var fengsöm og atkvæðamikil.

 

búsforráð hk ft; búsforráð (1)

Grett 28;997 þá við honum sæmilega. Atli hafði þá búsforráð . Féll vel á með þeim bræðrum. Þá

 

 

Ifølge Fritzners er disse to ord synonymer. Når man ser på eksemplerne viser det sig at det førstnævnte bruges om en kvinde, mens det sidstnævnte bruges om en mand. Vi ved jo at ifølge loven skulle kvinder bestyre husholdningen indendørs, mens mænd skulle bestyre al udendørs arbejde. Derfor er det slet ikke umuligt at disse to ord netop ikke er synonymer, og det første betyder indendørs bestyrelse, men det sidste betyder udendørs bestyrelse. Se også Guðrún Ingólfsdóttir (1993).

Lad os nu se på ordene hvíld og sjatna. Fritzners definition findes i (11), og eksemplerne i (12):

 

(11) hvíld, f. Hvile, Ro i Modsætning til Arbeide og Anstrengelse ...

 

sjatna, v. () 1) synke sammen ... 2) fordøies ... 3) lægge sig, falde bort, ophøre ... om úfriðr, úþokki ...

 

(12) hvíld kv; hvíld (12); hvíldar (5); hvíldir (1)

GíslS 35;896 en þeir sárir og móðir. Verður nú hvíld á aðsókninni. Þá eggjar Eyjólfur menn

Reykd 13;1750 og riðu snemma aftans heiman, taka hvíld á Fljótsheiði gagnvert Öndólfsstöðum og

Vopnf 18;2004 skammt til túngarðsins þá tóku þeir hvíld . Bjarni mælti: "Eigi mun eg

Njála 145;319 dauður til jarðar. Þá varð hvíld nokkur á um bardagann. Snorri goði kom

Vatn 7;1851 hans menn voru. Og er kveldaði varð á hvíld nokkur bardaganum. Ingimundur

Heið 31;1386 og er óvígur. Nú verður á hvíld nokkur og binda menn sár sín. Nú er sén

Heið 31;1385 og hann fellur. Nú er á hvíld nokkur og nú er sén reið manna sex. Þar

Fóstb 24;833 hjá skipinu og kemst á kjöl, tekur þar hvíld og litast um og hyggur að ef hann sjái

Flóam 13;737 Þorgils ofan á hann. Tekur hann þar þá hvíld og nær síðan öxi sinni. Höggur Þorgils

Njála 77;212 og fór svo fram um hríð. Þeir tóku hvíld og sóttu að í annað sinn. Gunnar skaut

Njála 30;157 báðir um daginn. Kolskeggur tók hvíld um daginn á skipi Gunnars og sér Gunnar

Reykd 12;1749 eigi nýtt um það. Og í einhverri hvíld þá er menn varði minnst þá lýstur

GunKe 5;1151 og vetraði, en flestum þótti mál hvíldar af löngu sjóvolki. Og var það af ráðið

FóstF 1;845 heita þér að þú komir til nokkurar hvíldar eftir sjöund þína og munt þú eigi mega

Egla 65;469 hin fyrsta hríð. Þá beiddist Ljótur hvíldar . Egill lét það og vera. Nema þeir þá

GunKV 16;1164 svo að hann mæddist og beiddist hvíldar um stund og það veitti Gunnar honum.

GunKe 9;1158 að hann var maður yngri og beiddi Örn hvíldar . Þeir hvíldust og studdust fram á vopn

Fóstb 24;837 sker þau er á leiðinni voru og tók þar hvíldir . Og er skammt var til meginlands þá

 

sjatna so; sjatna (7)

Heið 37;1392 vitrum mönnum þá líklegast til að sjatna mundi þeirra ofsi, svo mikill sem var,

Heið 36;1391 er vænst er að best megi haldast og sjatna mætti ófriðurinn." Þá

LjósA 1;1717 Ófeigur mælti: "Illa mun sjatna ofsi þeirra bræðra en koma mun eg hér

LjósC 1;1655 Ófeigur mælti: "Illa mun sjatna ofsi þeirra bræðra en koma mun eg hér

Heið 37;1392 á fébætur. Væntu þeir að heldur mundi sjatna ófriðurinn og þótti sér það eigi minni

Njála 92;234 allir vita að eigi mundi svo gert sjatna . Runólfur son Úlfs aurgoða austur

Flóam 32;762 bað hann utan fara "og megi þá sjatna þessi óþokki er í millum ykkar er."

 

 

Hvis man ser nøjagtig på eksemplerne om hvíld så viser det sig at i næsten alle tilfælde er der tale om en pause i kampen. Der ser ud til at ordets fundamentale betydning er våbenhvile; men det fremgår ikke af Fritzner's definition. Situationen er næsten den samme i ordet sjatna i (32). I alle belæggene bruges ordet om ophør af krig eller kamp. Men i dette tilfælde bliver denne betydning nævnt i Fritzners ordbog. Man kan da spørge om der findes en forklaring på denne forskel. Kan man sige at i sjatna drejer det sig om betydning, men i hvíld drejer det sig om sprogbrug? Det ved jeg ikke.

Det sidste ord som jeg vil behandle er laug, som Fritzner definerer bl.a. på følgende måde:

 

(13) laug, f. ... 2) varm Kilde som har dannet et Bækken, Basin skikket til Badning ...

 

 

(14) laug kv; laug (8); lauga (1); laugar (17); laugarinnar (1); laugina (4); lauginni (3); laugu (2); laugunni (1)

Grett 50;1031 dag nokkuð eftir jól að Grettir fór í laug einn saman. Þorgeir vissi það og

Svarf 28;1824 hafði borist. Karl lætur gera henni laug og fá henni góð klæði. Þá gekk Karl

Kjaln 9;1447 heim til Kollafjarðar og var Ólöf við laug og heilsaði Búa. Hann tók

Svarf 28;1823 hana til skips og lét gera henni laug og klæddi hana góðum klæðum og gerði

BandM 7;11 Og um vorið hittast þeir feðgar við laug og spyr Ófeigur tíðinda. Oddur lést

Kjaln 9;1447 hjá þér." Hún gerði honum þá laug og strauk hvert bein á honum. Síðan

Fljót 17;707 hádegisskeið. Þá hafði Kórekur búið laug . Tekur hann nú og fægir sár Gunnsteins

Grett 75;1068 gekk til bæjar að Reykjum og fór í laug því honum var orðið nokkuð

BjHít 9;86 ger kerlaug því að eigi er annarra lauga kostur í Noregi. Konungur og hans menn

Þórð 5;2020 Það var einn dag að Ormur gekk til laugar að Sigríður frá Ósi var þar fyrir og

Þórð 3;2015 mikill. Hann gekk jafnan til laugar að skemmta sér. Og einn dag gengu

Þórð 3;2015 Og einn dag gengu þeir Skeggi til laugar eftir vanda og lágu við laugina og

VígGl 11;1921 En Þorgrímur Þórisson fór þann dag til laugar er þeirra var utan von með maltið og

VígGl 19;1932 ríða með sér og kveðst mundu ríða til laugar . Hann stefnir suður úr garði um

Þórð 3;2015 Þenna dag gekk Sigríður frá Ósi til laugar með léreft sín og bjóst í þann tíma

Egla 88;516 bað þá taka sér hest "vil eg fara til laugar ." Og er Egill var búinn gekk

Laxd 33;1579 og dvelst þar um hríð. Guðrún kom til laugar og fagnar vel Gesti frænda sínum.

BandK 7;35 misserin. Nú ríður Oddur oft til laugar og hittir föður sinn og batnar

Njála 116;261 Síðan voru borð tekin en Flosi tók laugar og lið hans. Flosi hugði að

Þórð 12;2039 sama dag hafði Ásbjörn gengið til laugar og sex menn með honum. Nú er að

LjósA 2;1726 En um morguninn riðu þeir til laugar og töluðu mart.

LjósA 2;1726 vildara að ríða með mér um daga til laugar og vinna ekki?" Hann kvað sér

Egla 88;517 kastað í fé sínu. Fyrir sunnan ána eru laugar og þar skammt frá jarðholur stórar og

LjósC 18;1685 þykir þér nokkuð hægra að ríða til laugar um daga?" Hann kvað það víst enn

Kjaln 18;1458 Búi gengu þá austur undir fjallið til laugar . Þar voru vellir fagrir. Síðan

Vatn 44;1898 í anddyri. Þá var Glæðir þar og tók laugar . Þá gengu menn hjá honum með

LjósA 2;1727 ríður Þorsteinn með Guðmundi oft til laugarinnar . Og fannst mönnum mjög orð um það og

BjHít 9;86 sín á völlinn en tjaldað var yfir laugina . En það var mönnum þá títt að hafa

Kjaln 16;1457 kveðst mundu eiga þar dvöl nokkura við laugina og binda sár sín. Var nú svo gert.

BjHít 9;86 Noregi. Konungur og hans menn fóru í laugina og lögðu menn klæði sín á völlinn en

Þórð 3;2015 til laugar eftir vanda og lágu við laugina og töluðust með. Þenna dag gekk

Grett 50;1031 ef eg ræð á hann þá er hann fer frá lauginni ." "Ekki er mér um það," sagði

Grett 50;1031 öxina. Grettir gekk þá neðan frá lauginni og er þeir fundust mælti Þorgeir: "Er

Grett 75;1069 nokkuð kalt. Bakaðist hann lengi í lauginni um nóttina og fór síðan í stofu. Þar

Þórð 12;2040 Reykja. Í þann tíma gekk Ásbjörn frá laugu og sá mannareiðina. Ásbjörn mælti

Laxd 39;1592 Jafnan bar svo til að Guðrún var að laugu . Þótti Kjartani gott að tala við

Reykd 16;1757 og sjá þeir að menn ganga brott úr laugunni og kenna að þar var Steingrímur og

 

 

Når man læser sagaerne så ser man at det ikke er kun for at bade som man "går i laug". I de fleste tilfælde er det to eller flere som går, og laug er ofte et vigtigt mødested, hvor vigtige beslutninger bliver truffet. At ganga til laugar har derfor en vigtig konnotation som burde nævnes i beskrivelsen.

 

 

5. Tolkning

 

En leksikograf som har adgang til en endelig tekstkorpus for det sprogstadium som han eller hun vil beskrive er i princippet i stand til at lave en meget nøjagtig syntaktisk og semantisk beskrivelse af enkelte ord. Men selv om en begrænsing af enkelte ords distribution eller betydning er mulig hvis man har adgang til alle eksempler, så betyder det ikke at den altid er naturlig eller rigtig. Den kan godt være en illusion, som forklares af de begrænsede teksttyper som vi har. Selvom det kan lyde paradoksalt så kan en beskrivelse som kun baseres på nogle få eksempler, plus leksikografens intuition og viden, være rigtigere end en beskrivelse som baseres på alle eksemplerne i korpuset.

I sådanne tilfælde er det leksikografens arbejde at tolke eksemplerne. I denne tolkning må han både se på parallelle eksempler i gammelislandsk, og også se på nutidssproget. Hvis vi kommer igen til eksemplet med et adjektiv som kun står med en nogle få substantiver så kan man spørge: Findes der i korpuset andre adjektiver som ser ud til at have en distribution der er begrænset i samme grad? Hvis de gør, så er det naturligvis et godt argument for den tolkning at distributionen ikke er tilfældig, og skal derfor dokumenteres. Man kan også spørge: Er dette adjektivs distribution også begrænset på den samme måde i nutidssproget? Hvis den er, så er det naturligvis et argument for at den samme begrænsing var til stede i gammelislandsk, selv om det naturligvis ikke er noget bevis. Men hvis nutidssproget ikke viser en sådan begrænset distribution, så kan det være svært at sige om begrænsingen i gammelislandsk er en illusion, eller om der er sket en semantisk ændring.

Det er ofte vældig svært at finde den rigtige udvej. I og for sig kan man naturligvis sige at om et adjektiv kun forekommer med en bestemt type substantiver i gamle tekster så har vi ikke lov til at sige noget andet om dette adjektivs distribution; d.v.s., vores beskrivelse må vise denne begrænsing. Det kan naturligvis gøres på flere end én måde. Én mulighed er at give en almen semantisk beskrivelse, men lade eksemplerne vise ordets brug. På den måde lader man brugeren om at drage sin egen konklusion. En anden mulighed er at beskrivelsen viser visse begrænsinger i ordets distribution, uden at sige noget om generelle konklusioner.

Man må også tænke på beskrivelsens foremål. Der er naturligvis en fundamentel forskel på en beskrivelse af gammelislandsk på den ene side og en beskrivelse af nutidssprog på den anden. Den førstnævnte beskriver visse tekster, og skal hjælpe brugerne til at forstå disse tekster bedre. Derfor kan man måske sige at det er naturligt at gå så langt som muligt når man beskriver gammelislandsk; man behøver ikke tage hensyn til andre tekster end de som man arbejder med. Hvis et bestemt ord fx kun forekommer som subjekt, så skal man nævne dette i beskrivelsen, selv om der ikke er nogen grund til at tro at ordet har i virkeligheden været begrænset på denne måde. Andre muligheder er simpelthen irrelevante; foremålet med beskrivelsen er kun at være en nøgle til teksterne, men ikke til selve sproget.

 

 

Bibliografi

 

Eiríkur Rögnvaldsson. 1990. Orðstöðulykill Íslendinga sagna. Skáldskaparmál 1:54-61.

Eiríkur Rögnvaldsson. 1991. Quirky Subjects in Old Icelandic. Halldór Ármann Sigurðsson (ed.): Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics, s. 369-378. Institute of Linguistics, University of Iceland, Reykjavík.

Eiríkur Rögnvaldsson. 1993. Collocations and the Minimalist Framework. Lambda 18:107-118.

Eiríkur Rögnvaldsson. 1994-95. Breytileg orðaröð í sagnlið. Íslenskt mál 16-17.

Eiríkur Rögnvaldsson. 1995a. Old Icelandic: A Non-Configurational Language? NOWELE 26:3-29

Eiríkur Rögnvaldsson. 1995b. A Concordance to Old Icelandic Texts and its Lexicographic value. Nordiske studier i leksikografi 3:123-135.

Eiríkur Rögnvaldsson og Örnólfur Thorsson. 1989. Fornir textar í tölvubanka. Saga News 4:19-24.

Fritzner, Johan, 1954. Ordbog over Det gamle norske Sprog. Nytt uforandret opptrykk av. 2. utgave (1883─1896) med et bind tillegg og rettelser redigert av Didrik Arup Seip og Trygve Knudsen. Tryggve Juul Møller forlag, Oslo.

Guðrún Ingólfsdóttir. 1992. Að utan: Um búandi konur í Íslendinga sögum. Skáldskaparmál 2:124-134.

Guðrún Ingólfsdóttir. 1995. A Dictionary of the Icelandic Family Sagas and Semantic Classification. Nordiske studier i leksikografi 3:167-174.

Örnólfur Thorsson. 1993. Orð af orði. MA-opgave, Háskóla Íslands, Reykjavík.